Rehabilitatsiooniteenus on isiku iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja töötamise või tööle asumise soodustamiseks osutatav teenus.
Laste puhul on rehabilitatsiooni peamiseks eesmärgiks toetada lapse arengut ja hariduse omandamist.
SA Elva Haigla osutab rehabilitatsiooniteenuseid puudega lastele ja täiskasvanutele.

Rehabilitatsiooniteenuse raames:

 • hinnatakse rehabilitatsiooniteenuse vajadust, nõustatakse ja selgitatakse rehabilitatsiooniteenuse eesmärki ja võimalusi ning koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan (täisealistele kehtivusega 6 kuud kuni 5 aastat, lastele kehtivusega kuni 3 aastat);
 • osutatakse rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid;
 • juhendatakse, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia.

Teenust saava isiku jaoks on teenus tasuta. Rehabilitatsiooniteenust finatseerib riik läbi Sotsiaalkindlustusameti. Teenuse maksimaalne maksumus ühe kalendriaasta kohta on sätestatud Vabariigi Valitsuse määruses.

SA Elva Haigla osutab järgmisi rehabilitatsiooniteenused:

 • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;
 • rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine;
 • rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine;
 • füsioterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);
 • tegevus- ja loovterapeudi teenus;
 • sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, pere- ja grupinõustamine);
 • psühholoogi teenus (individuaalne, pere- ja grupinõustamine);
 • eripedagoogi teenus (individuaalne, pere- ja grupinõustamine);
 • logopeedi teenus (individuaalne, pere- ja grupinõustamine).

Rehabilitatsiooniteenuse saamiseks tuleb esitada taotlus oma elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusametisse. Blanketid on saadaval Sotsiaalkindlustusametis ja Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Taotluse võib saata posti teel või minna isiklikult kohale. Peale taotluse esitamist väljastab Sotsiaalkindlustusamet taotlejale suunamiskirja, mis on teenuse järjekorda registreerimise aluseks.
Teenusele registreerimiseks ja teenuse saamiseks peab taotleja 21 päeva jooksul peale Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja saamist võtma ühendust vabalt valitud rehabilitatsiooniasutusega.

Lisainformatsiooni rehabilitatsiooniteenuse kohta saab Sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt ja Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt.

Elva Haigla rehabilitatsiooniteenusele on võimalik registreerida tel. 737 0321 või 5884 5804 (tööpäeviti 8:00-16:00), saata e-mail aadressil reha@ehaigla.ee

Rehabilitatsiooniteenusele tulles võtta kaasa:

 • isikut tõendav dokument;
 • Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud suunamiskiri;
 • kehtiv rehabilitatsiooniplaan;
 • isklikud abi- ja hooldusvahendid, rõivad ja sisejalanõud;
 • isiklikud ravimid.

Pakume täiendava tasu eest füsioterapeudi poolt soovitatud protseduure: vannid, massaaž, soolakookon, soojaravi ja elektriravi.
Hinnakiri


Seoses töövõimereformiga muutub 2016. aastast rehabilitatsiooniteenuse korraldus. Muudatused puudutavad eelkõige 16-aastaseid ja vanemaid inimesi.
Järgmisest aastast korraldab sotsiaalset rehabilitatsiooni Sotsiaalkindlustusamet ja tööalast rehabilitatsiooni Eesti Töötukassa.
Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumine või töötamise toetamine.
Tööalast rehabilitatsiooni osutatakse vastavalt individuaalsetele vajadustele, kuid eelkõige juhul, kui vähenenud töövõimega inimesel on tegutsemisel puude või terviseseisundi tõttu mitmeid takistusi ning ta vajab korraga erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.
Töötukassa võimaldab tööalast rehabilitatsiooni vähenenud töövõimega inimestele vanuses 16 aastat kuni vanaduspensioniiga, kes on töötud, töötavad või õpivad (omandavad põhi-, üldkesk, kutse-või kõrgharidust).

Klient saab pärast Töötukassaga tööalase rehabilitatsiooni vajaduse kokkuleppimist valida teenuse osutaja Eesti Töötukassa koostööpartnerite seast. Töötukassa avaldab tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate nimekirja portaalis
SA Elva Haigla tütarettevõte Tartu Arstiabi Keskus OÜ osutab Elvas tööalase rehabilitatsiooni teenust aadressil Supelranna 21.

Tööalasele rehabilitatsioonile on võimalik registreerida tel. 737 0321 või 5884 5804 (tööpäeviti 8:00-16:00), saata e-mail aadressil reha@ehaigla.ee.
Töötukassa tasub ühe kliendi tööalase rehabilitatsiooni eest kuni 1800 eurot (sisaldab käibemaksu) kalendriaastas.