Õendusabiteenuse eesmärk on patsiendi tervisliku seisundi ja toimetulekuvõime säilitamine ning võimalusel seisundi parandamine. Stabiilses seisundis patsiendi lühi- või pikaajaline ravi ja toetamine ning vajadusel vaevuste leevendamine, inimese ettevalmistamine hooldusasutusse või koju suunamiseks.

Õendusteenust osutatakse Elva Haigla õendusabi osakonnas, kus osakonna tööd korraldab ja koordineerib õpäevaõde. Õendustoimingute tegemine ja nende vajaduste üle otsustamine on osakonnas valdavalt õe pädevuses. Vajadusel on õel alati võimalus küsida arstilt arvamust patsiendi terviseprobleemide lahendamiseks.

Elva Haigla õendusabi osakonna personal koosneb hea ettevalmistusega õdedest, füsioterapeutidest ning hooldajatest, kes igapäevaselt patsiente abistavad ja nende eest hoolitsevad.

Haiglasse saabudes vormistatakse dokumendid haigla vastuvõtus.

Kodust saabuva või koju mineva patsiendi transpordi korraldab patsient või tema lähedased.

Patsiendi õendusosakonda suunamise vajaduse otsustab perearst vm eriarst. Arst väljastab saatekirja, millel on märgitud patsiendi terviseprobleemid, vajalik ravi ning õendusabi vajadus. Vajalikud uuringud peavad olema patsiendile teostatud enne õendusabiosakonda suunamist ning talle peab olema määratud vajalik ravi. Elva Haigla õendusabiosakonnas viibimise aeg ja osutatavad teenused sõltuvad patsiendi tervislikust seisundist ja õendusabivajadusest.

Õendusabi teenust rahastab haigekassa, patsient tasub omaosalustasu, mis sõltub Eesti Haigekassa hinnakirjast, haigla tasuliste teenuste korrast ja kehtivast seadusandlusest.
Hüvitiste ja tasude määrad (Haigekassa.ee)

Õendusabi ei ole sama, mis hooldekodu ja hoolekandeteenused.

Hoolekandeteenuste (hooldekodud jm) kohta saab täpsemat infot kohalikust omavalitsusest ning valla sotsiaaltöötajalt.

Elva Haigla osutab ka koduõendusteenust, teenus on mõeldud patsiendile, kelle tervislik seisund ei nõua haiglas viibimist, kuid siiski vajab asjatundlikku meditsiinilist abi. Koduõde osutab õendusteenust patsiendi kodus.

Teenuse saamiseks on vajalik saatekiri, millele eriarst/perearst märgib patsiendi terviseprobleemid, vajaliku ravi ning õendusabivajaduse.

Koduõendusteenus on ravikindlustatud inimesele tasuta. Koduõenduse kohta loe täiendavat infot Haigekassa kodulehelt.